Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blew

Blew Foukat
If you wouldn't mind I would like it blew
If you wouldn't mind I would like it loose
If you wouldn't care I would like to leave
If you wouldn't mind I would like to breathe

Is there another reason for your stain
Could you believe him when you discussed his stain?
Here is another word that rhymes with shame

You could do anything
Když nechceš myslet, chtěl bych to odfouknout
Když nechceš myslet, chtěl bych to ztratit
Když se nechceš starat, chtěl bych to opustit
Když nechceš myslet, chtěl bych to dýchat

Je tu ještě jiný důvod pro tvou skvrnu
Můžeš mu věřit, když jsi hovořil o jeho skvrně?
Je tady jiné slovo, které se rýmuje s ostudou

Mohl bys udělat cokoliv
About A GirlO jedné holce
I need an easy friend
I do... with an ear to lend
I do... think you fit this shoe
I do... won't you have a clue

I'll take advantage while
You hang me out to dry
But I can't see you every night
Free

I'm standing in your line
I do... hope you have the time
I do... pick a number too
I do... keep a date with you
Potřebuji jednoduchou holku
Já jo... s uchem na půjčení
Já jo... myslíš, že ti padne tahle bota
Já jo... nebudeš mít nápovědu

Vezmu si výhody zatímco
Mě pověsíš ven uschnout
Ale já tě nemůžu vidět každou noc
Zadarmo

Stojím ve tvé cestě
Já jo... doufám že máš čas
Já jo... vyber číslo nebo dvě
Já jo... pamatuj si datum
SchoolŠkola
Won't you believe it
It's just my luck

No recess

You're in high school again
Nebudeš tomu věřit
Je to jenom moje štěstí

Bez přestávky

Zase jsi na střední škole
Love BuzzChvění láskou
Would you believe me when I tell you
You are the queen of my heart
Please don't deceive me when I hurt you
Just ain't the way it seems

Can you feel my love buzz
Uvěříš mi, když Ti řeknu
Ty jsi královna mého srdce
Prosím nepodváděj mě, když Tě zraním
Spravedlivá se nemá to cesta zdát

Cítíš, jak se chvěju láskou
Paper CutsÚtržky papíru
When I'm feeling tired
She pushed food through the door
And I crawl towards the crack of light
Sometimes I can't find my way
Newspapers spread around
Soaking all that they can
A cleaning is due again
--a good hosing down

The lady whom I feel maternal love for
Cannot look me in the eyes
But I see hers and they are blue
And they cock and twist and masturbate

I said so
Nirvana

Black windows of paint
I scratched with my nails
I see others just like me
Why do they not try to escape?
They bring out the older ones
They point in my way
They come with a flash of light
And take my family away

And very later I have learned to
Accept some friends of ridicule
My whole existence is for your amusement
And that is why I'm here with you!
To take you with me
You're right
Nirvana
Když jsem se cítil unavenej
Ona prostrčila dveřma jídlo
A já se plazím k procházejícímu světlu
Někdy nemůžu najít cestu
Okolo rozprostřené noviny
Vsakujou všechno, co můžou
Zase se má uklízet
--dobré stříkání hadicí

Žena, ke které cítím mateřskou lásku
Se mi nemůže podívat do očí
Ale já vidím její a jsou modrý
A uhýbaj, cukaj a masturbujou

Já jsem tvrdil
Nirvana

Okna natřený načerno
Jsem poškrábal nehtama
Vidím ostatní právě tak jako sebe
Proč se nepokusej utéct?
Vylákaj ven ty starší
Stavěj se mi do cesty
Přicházej se zábleskem světla
A berou mojí rodinu pryč

A o hodně později jsem se naučil
Přijímat některý kamarády posměchu
Celá moje existence je pro vaše pobavení
A to je to, proč jsem tady s váma!
Abych vás vzal s sebou
Máte pravdu
Nirvana
Negative CreepNegativní podlejzavec
This is out of our reach... and it's grown
This is getting to be... drone
I'm a negative creep and I'm stoned!

Daddy's little girl ain't a girl no more

This is out of our range... and it's crude
This is getting to be... like drone
I'm a negative creep and I'm stoned!

Fuck! Yeah! Drone! Stoned!
Toto je z našeho dosahu... a je to dospělé
Chystá se to... vrčet
Jsem negativní podlejzavec a jsem opilý

Tátova malá holka už holka není

Toto je z mého dosahu... a je to surový
Chystá se to... jako vrčení
Jsem negativní podlejzavec a jsem opilý

Do prdele! Yeah! Vrčet! Opilý!
ScoffSežrat (Posmívat se??)
In my eyes
I'm not lazy
In my face
It's not over
In your room
I'm not older
In your eyes
I'm not worth it
Gimme back my alcohol

Give me all your...
V mých očích
Nejsem líný
V mém obličeji
To nekončí
V tvém pokoji
Nejsem starší
V tvých očích
Nestojím za nic
Vrať mi můj alkohol

Dej mi ze sebe vše...
Swap MeetBleší trh
They had a life-style that is comfortable 
They travel far to keep their stomachs full 
They make a living of arts and crafts 
The kind with sea shells drift wood and burlap 
They make a deal when they come to town 
The sunday swap meet is a battle ground 
She loves him more than he could ever know 
He loves her more then he will ever show 

Keeps cigarettes close to his heart 
Keeps her photo graphs close to her heart
Keep their bitterness close to their hearts
Měli životní styl, co je pohodlný 
cestují daleko, aby si udrželi plné žaludky
vydělávají si na živobytí uměním a řemesly 
druhu, jako vyplavené mořské škeble, dřevo a pytlovina
dělají obchody, když přijedou do města
nedělní bleší trh je bitevní pole
ona ho miluje víc, než by kdy mohl vědět
on ji miluje víc, než vůbec kdy ukáže

Nechává cigaretám cestu k jeho srdci uzavřenou
Nechává fotkám cestu k jejímu srdci uzavřenou
Nechávájí hořkosti cestu ke svému srdci uzavřenou
Mr. MoustachePan Knír
Wake me up with indecision
Help me trust your moghty wisdom
Yes I eat cow-I am not proud
Show me how your question, question
Lead the way to my temptations
Take my hand and give it cleaning
Yes I eat cow-I am not proud
Is he in an easychair?
Poop as hard as a rock
I don´t like you anyway
Seal it in a box
I´m new (now you)
I´m who?
I´m you
Probud´ mě s nerozhodností
Pomoz mi věřit tvému kočičímu rozumu
Ano, jím krávy-nejsem pyšný
Ukaž mi jak tvoje otázka, otázka
povede cestou k mýmu pokušení
Vem mou ruku a dej jí umýt
Ano, jím krávu-nejsem pyšný
Je v křesle?
Blbeček tvrdý jako skála 
Vlastně se mi nelíbíš
Utěsni to v krabici
Jsem nový (ted´ty)
Jsem kdo?
Jsem ty
SiftingPropad
Afraid to grade
Wouldn't it be fun?
Cross, self loss
Wouldn't it be fun?
Wet your bed
Wouldn't it be fun?
Some fear none [Sun felt numb]
Wouldn't it be fun?

Your eyes... Teacher said,
Your eyes... Preacher said,
"Don't have nothing for you"

Spell the smell
Wouldn't it be fun?
Search for church
Wouldn't it be fun?
Wet your bed
Wouldn't it be fun?
Cold in gold [Cold in coals]
Wouldn't it be fun?
Bojíš sa povýšenia (grade=kvalita, povýšenie; grave=pochovať, hrob)
Nebola by to zábava?
Kríž, strata samého seba
Nebola by to zábava?
Navlči svoju posteľ (Vychľastaj svoju posteľ)
Nebola by to zábava?
Ani trochu strachu
Nebola by to zábava?

Tvoje oči......učiteľ povedal
Tvoje oči......kazateľ povedal
"Pre seba nemaj nič!"

Vyslov ten zápach
Nebola by to zábava?
Vyhľadaj kostol?
Nebola by to zábava?
Navlči svoju posteľ (Vychľastaj svoju posteľ)
Nebola by to zábava?
Studený v zlate [Studený v uhlí]
Nebola by to zábava?
Big CheeseVelký sýr
Big cheese Make me
Mine says, "Go to the office"

Big cheese Make me
Mine says, what the hell?

Black is black, no trading back
We were enemies
Show you all what a man is

[Sure you are, but what am i?]

Big lies make mine
Mine says "Go to office"

Big cheese Make me
Message? What is it?

Black is black, no trading back
We were enemies
She eats glue, how bout you?
Velký sýre udělej mě
Mé Já říká, "jdi do práce"

Velký sýre udělej mě
Mé Já říká "Co sakra?"

Černá je černá, žádné obchodování zpět
Byli jsme nepřátelé
Ukážu vám vše co je chlap

[Vím že jste, ale co jsem já?]

Velký lži dělají mé Já
Mé Já říká "jdi do práce"

Velký sýre udělej mě
Zpráva? Co je to?

Černá je černá, žádné obchodování zpět
Byli jsme nepřátelé
Ona jí lepidlo, jaký máš záchvat?
Downer Vyplivnutí
Portray sincerity
Act out of loyalty
Defend your true country
Wish away the pain
Hand out lobotomies
To save little families
Surrealistic fantasy
Bland boring plain

Hold me down in restitution
Living out your date with fusion
Is the whole fleece shun in master?
Don't feel guilty, master writing

Somebody said that they're not much like I am
I know I can
Make enough of the words for you to follow along
I sink and then some

Slippery pessimist hypocrite master
Conservative communist apocalyptic bastard
Thank you dear God for putting me on this Earth
I feel very privileged in debt for my thirst
Zobrazit upřímnost
Akt bez oddanosti
Braň své pravé území
Přání zbavit se bolesti
Roznášet lobotomii
Kvůli záchraně malé rodiny
Surrealistická fantazie
Nijaký, nudný, zřetelný


Omez mě restitucí
Žít bez tvého data s fúzí
Je celé rouno odstraněno mistrem?
Nepociťuj vinu, psal mistr

Někdo říká, že nejsou jako já
Já vím, můžu kvůli tobě zastavit slova pro osamocené
Následování
Klesám a pak ještě víc

Kluzký pesimista, pokrytecký pán
Konzervativní pesimista, apokalyptický bastard
Děkuji ti, drahý bože, pro umístění na této Zemi!
Cítím se být privilegovaný v zadlužení k mé žízni

Nevermind

Smells Like Teen SpiritVonět jako náctiletá duše
Load up on guns and 
Bring your friends 
It's fun to lose 
And to pretend 
She's over bored 
And self assured 
Oh no, I know 
A dirty word 

Hello, hello, hello, how low?

With the lights out it's less dangerous
Here we are now 
Entertain us 
I feel stupid and contagious
Here we are now 
Entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My Libido 
Yeah 

I'm worse at what I do best 
And for this gift I feel blessed 
Our little group has always been 
And always will until the end 

Hello, hello, hello, how low?

With the lights out it's less dangerous
Here we are now 
Entertain us 
I feel stupid and contagious
Here we are now 
Entertain us 
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My Libido 
Yeah 

And I forget
Just why I taste 
Oh yeah, I guess it makes me smile
I found it hard 
It was hard to find 
Oh well, whatever, nevermind

Hello, hello, hello, how low?

With the lights out it's less dangerous
Here we are now 
Entertain us 
I feel stupid and contagious
Here we are now 
Entertain us
A mulatto 
An albino 
A mosquito 
My Libido 
Yeah
A denial
Nabijte zbraně a
Přiveďte přátele
Je zábavný prohrávat
A předstírat
Ona je znuděná
A sebejistá
Oh ne, já znám
Špatný slova

Ahoj, ahoj, ahoj, jak nízko?

Když jsou světla zhasnutá je to méně nebezpečné
Jsme tady
Pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Jsme tady
Zabav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Moje libido
Yeah

Jsem nejhorší v tom v čem jsem nejlepší
Za tento dar se cítím požehnán
Naše malá skupina vždycky byla
A vždycky bude až do konce

Ahoj, ahoj, ahoj, jak nízko?

Když jsou světla zhasnutá je to méně nebezpečné
Jsme tady
Pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Jsme tady
Zabav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Moje libido
Yeah

A já zapomínám
Proč ochutnávám
Myslím, že mě to může rozesmát
Připadá mi to těžké
Bylo těžké to nalézt
Oh dobrá, cokoliv nevadí

Ahoj, ahoj, ahoj, jak nízko?

Když jsou světla zhasnutá je to méně nebezpečné
Jsme tady
Pobav nás
Cítím se hloupě a nakažlivě
Jsme tady
Zabav nás
Mulat
Albín
Moskyt
Moje libido
Yeah
Odepření
In BloomV květu
Sell the kids for food
Weather changes moods 
Spring is here again 
Reproductive glands 

He's the one
Who likes all the pretty songs
And he likes to sing along 
And he likes to shoot his gun 
But he knows not what it mean 
Knows not what it mean 

And I say 
He's the one 
Who likes all the pretty songs
And he likes to sing along
And he likes to shoot his gun 
But he knows not what it mean 
Knows not what it mean 
And I say yeah 

We can have some more
Nature is a whore
Bruises on the fruit
Tender age in bloom

He's the one
Who likes all the pretty songs
And he likes to sing along
And he likes to shoot his gun
But he knows not what it mean 
Knows not what it mean 

And I say 
He's the one 
Who likes all the pretty songs
And he likes to sing along 
And he likes to shoot his gun
But he knows not what it mean 
Knows not what it mean 
And I say yeah 

He's the one
Who likes all the pretty songs
And he likes to sing along 
And he likes to shoot his gun 
But he knows not what it mean 
Knows not what it mean
And i say yeah
Prodej dětí za jídlo
Počasí mění rozpoložení
Jaro je tu znova
Rozmnožovací žlázy

On je ten
Kdo má rád všechny pěkné písničky
A rád zpívá sám
A rád střílí ze své pistole
Ale neví, co to znamená
Neví, co to znamená 

A já říkám
On je ten
Kdo má rád všechny pěkné písničky
A rád zpívá sám
A rád střílí ze své pistole
Ale neví, co to znamená
Neví, co to znamená
A já říkám yeah

Můžeme mít víc
Příroda je děvka
Otlačeniny na ovocích
Láskyplný věk je v květu

On je ten
Kdo má rád všechny pěkné písničky
A rád zpívá sám
A rád střílí ze své pistole
Ale neví, co to znamená
Neví, co to znamená 

A já říkám
On je ten
Kdo má rád všechny pěkné písničky
A rád zpívá sám
A rád střílí ze své pistole
Ale neví, co to znamená
Neví, co to znamená
A já říkám yeah

On je ten
Kdo má rád všechny pěkné písničky
A rád zpívá sám
A rád střílí ze své pistole
Ale neví, co to znamená
Neví, co to znamená
A já říkám yeah
Come As You ArePojď takový, jaký jsi
Come as you are, as you were,
As I want you to be
As a friend, as a friend, as an old enemy
Take your time, hurry up
The choice is your, don't be late
Take a rest as a friend as an old memoria

Come dowsed in mud, soaked in bleach
As I want you to be
As a trend, as a friend, as an old memoria

And I swear that I don't have a gun
No I don't have a gun
Pojď taková jaká jsi, jaká jsi byla
Jaká chci, abys byla
Jako kamarád, jako kamarád, jako starý nepřítel
Dej si na čas, pospěš si
Výběr je tvůj, nepřijď pozdě
Odpočiň si jako kamarád, jako stará vzpomínka

Přijď zhasnutá v blátě, promočený v bělení
Jaká chci, abys byla
Jako směr, jako kamarád, jako stará vzpomínka

A Já přísahám, že nemám pistoli
Ne já nemám pistoli
BreedChovat
I don't care if I'm old
I don't mind if I don't have a mind
Get away, get away from your home
I'm afraid, I'm afraid of a ghost

Even if you have
Even if you need
I don't mean to stare
We don't have to breed
We can plant a house
We can build a tree
I don't even care
We could have all three
She said
Nezajímá mě, jestli jsem starý
Nevadí mi, když mi to nevadí
Dostaň se pryč, dostaň se pryč z tvého domu
Bojím se, Bojím se ducha

I když máš
I když potřebuješ
Nemínim zírat
Nemusíme chovat
Můžeme zasadit dům
Můžeme postavit strom
Mě ani nezajímá
Můžeme mít všechny tři
Řekla
LithiumLithium
I'm so happy because today 
I've found my friends
They're in my head
I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you
We've broken our mirrors
Sunday morning is everyday for all I care
And I'm not scared
Light my candles in a daze
'Cause I've found god
Yeah...

I'm so lonely but that's okay I shaved my head
And I'm not sad
And just maybe I'm to blame for all I've heard
But I'm not sure
I'm so excited, I can't wait to meet you there
But I don't care
I'm so horny but that's okay
My will is good
Yeah...

I like it
I'm not gonna crack
I miss you
I'm not gonna crack
I love you
I'm not gonna crack
I kill you
I'm not gonna crack

I'm so happy because today 
I've found my friends
They're in my head
I'm so ugly, but that's okay, 'cause so are you
We've broken our mirrors
Sunday morning is everyday for all I care
And I'm not scared
Light my candles in a daze
'Cause I've found god
Yeah...

I like it
I'm not gonna crack
I miss you
I'm not gonna crack
I love you
I'm not gonna crack
I kill you
I'm not gonna crack
Jsem tak šťastný, protože dneska
Jsem našel kamarády
Jsou v mé hlavě
Jsem tak ošklivý, ale to je v pořádku, protože vy taky
Rozbili jsme naše zrcadla
Neděle ráno je každý den, o celý se starám
A nejsem vystrašen
Zapálím svíčky v omámení
Protože jsem našel boha
Yeah...

Jsem tak sám, ale to je v pořádku oholil jsem si hlavu
A nejsem smutný
A jenom možná budu vinit vše co jsem slyšel
Ale nejsem si jistý
Jsem tak vzrušen, nemůžu se dočkat až tě tam potkám
Ale mě to nezajímá
Jsem tak nadržený, ale to je v pořádku
Moje vůle je dobrá
Yeah...

Mám to rád
Nezhroutím se
Chybíš mi
Nezhroutím se
Miluji tě
Nezhroutím se
Zabiji tě
Nezhroutím se

Jsem tak šťastný, protože dneska
Jsem našel kamarády
Jsou v mé hlavě
Jsem tak ošklivý, ale to je v pořádku, protože vy taky
Rozbili jsme naše zrcadla
Neděle ráno je každý den, o celý se starám
A nejsem vystrašen
Zapálím svíčky v omámení
Protože jsem našel boha
Yeah...

Mám to rád
Nezhroutím se
Chybíš mi
Nezhroutím se
Miluji tě
Nezhroutím se
Zabiji tě
Nezhroutím se
PollyPolly
Polly wants a cracker
Think I should get off of her first
I think she wants some water
To put out the blow torch

It isn't me 
We have some seed
Let me clip
Your dirty wings
Let me take a ride
Don't hurt yourself
I want some help
To help myself
I've got some rope
You have been told
I promise you
I have been true
Let me take a ride
Don't hurt yourself
I want some help
To help myself

Polly wants a cracker
Maybe she would like more food
She asks me to untie her
A chase would be nice for a few

Polly says her back hurts
And she's just as bored as me
She caught me off my guard
It amazes me, the will of instinct
Polly chce sušenku
Myslím že bych jí mohl svléknout z kůže
Myslím že chce trochu vody
Položím to do uhasínajících pochodní

To nejsem já 
Máme semeno
Nech mě zastřihnout 
Tvoje špinavý křídla
Nech mě zajezdit
Neubližuj si
Já chci pomoc 
Tak mi pomoz
Já mam provaz 
Jak sem ti řek
Slibuju ti 
Že sem mluvil pravdu
Nech mě zajezdit
Neubližuj si
Já chci pomoc 
Tak mi pomoz

Polly chce sušenku
Možná by chtěla něco k jídlu
Ptá se mě, jestli ji rozvážu
Neškodila by malá honička

Polly říká že jí bolí záda
Je mnou znuděná jako já
Dostala se z mé stráže
Udivuje mě síla instinktu
Territorial Pissings Výsostné (územní) chcaní
"Come on people now,
smile on your brother,
everybody get together,
try to love one another right now..."

When I was an alien, cultures weren't opinions

Gotta find a way to find a way when I'm there
Gotta find a way - a better way -
I had better wait

Never met a wise man, if so it's a woman

"Just because you're paranoid
Doesn't mean they're not after you."
"No tak lidi,
usmějte se na vašeho bratra,
každý se radí,
zkouší milovat každého právě teď..."

Když jsem byl vetřelcem, kultura byla bez úsudku

Najdi cestu k nalezení cesty, když jsem tam
Najdi cestu - lepší cestu - 
Lépe se mi čekalo

Nikdy nepotkat chytrýho chlápka, i když je to ženská

"Právě když jsi paranoidní
Nemysli si, nenásledují tě"
Drain You Vyčerpat tě
One baby to another said, 
I'm lucky to have met you
I don't care what you think 
Unless it is about me
It is now my duty to completely drain you
A travel through a tube 
And end up in your infection

Chew your meat for you
Pass it back and forth in a passionate kiss
From my mouth to yours because I like you

With eyes so dilated,
I've became your pupil
You've taught me everything
Without a poison apple
The water is so yellow, I'm a healthy student
Indebted and so grateful -
Vacuum out the fluids

Sloppy lips to lips
You're my vitamins because I'm like you
Jedno dítě povídalo druhému
Mám štěstí, že jsem tě potkal
Nestarám se o to co si myslíš
Pokud se mě to netýká
Teď je mojí povinností úplně tě vyčerpat
Cesta rourou
A skončit v tvé nákaze

Žvýkat tvoje maso pro tebe
Posunout zpět a dopředu během vášnivého polibku
Z mých úst k tvým, protože tě mám rád

S rozšířenými zorničkami
Jsem se stal tvým žákem
Naučila's mě všechno
Bez otráveného jablka 
Ta voda je tak žlutá, jsem zdravý student
Zavázaný a tak vděčný
Prázdnota z tekutin

Lhostejné rty ke rtům
Jsi mými vitamíny, protože jsem jako ty
Lounge Act Barový číslo
Truth covered in security
I can't let you smother me
I'd like to but it wouldn't work
Trading off and taking turns
I don't regret a thing
And I've got this friend, you see
Who makes me feel and I
Wanted more than I could steal
I'll arrest myself, I'll wear a shield
I'll go out of my way to prove I still
Smell her on you

Don't tell me what I wanna hear
Afraid of never knowing fear
Experience anything yoy need
I'll keep fighting jealousy
Until it's fucking gone

I'll go out of my way to make you a deal
We've make a pact to learn from who
Ever we want without new rules
We'll share what's lost and what we grew
They'll go out of their way
To prove they still
Smell her on you
Pravda krytá bezpečností
Nemůžu Tě nechat abys mě přemohl
Rád bych, ale nemůžu pracovat
Dohadování a zahýbání
Nemůžu litovat věci
A mám tohohle kámoše, jak vidíš
Kdo mě vnímá a já
Chtěl víc než jsem mohl ukrást
Zatkl jsem sám sebe a nosil štít
Šel jsem pryč ze svojí cesty, abych dokázal, že jsem klidný
Cítím jí na tobě

Neříkej mi to, co chci slyšet
Bát se nikdy nepoznaného strachu
Pohlavní zkušenost jakékoliv potřeby
Vezmu si rváčskou žárlivost
Teprve až to zasraně zmizí

Půjdu pryč ze svojí cesty abych se s Tebou dohodl
Máme sepsat smlouvu pro učení od toho
Koho vždy chceme bez nových pravidel
Pokecáme co jsme ztratili a jak jsme zestárli
Půjdou pryč ze svojí cesty
Aby dokázali že jsou klidní
Cítí jí na tobě (oni)
Stay AwayZůstaň dál
Monkey see, monkey do
I don't know why I'd rather be dead than cool
Every line ends in rhyme
Less is more, love is blind
Stay away
Give an inch, take a smile
Fashion shits, fashion style
Throw it out and keep it in
Have to have poison skin
Stay away

God is gay
Opice vidí, opice dělá
Já nevím proč bych radši byl mrtvý než drsný
Každá linka končí v rýmu
Míň je víc, láska je slepá
Zůstaň dál
Pohni se, zasměj se
Vytvoř hovno, vytvoř styl
Vyhoď to a nech to v sobě
Musíš mít jedovatou kůži
Zůstaň Dál

Bůh je gay
On A PlainJsem upřímný
I'll start this off without any words
I got so high that I scratched 'til I bled

I love myself better than you
I know it's wrong so what should I do?

The finest day that I ever had
Was when I learned to cry on command

I'm on a plain
I can't complain

My mother died every night
It's safe to say don't quote me on that

The black sheep got blackmailed again
Forgot to put on the zip code

Somewhere I have heard this before
In a dream my memory has stored
As a defense I'm neutered and spayed
What the hell am I trying to say

It is now time to make it unclear
To write off lines that don't make sense

One more special message to go
And then I'm done then I can go home
Odchýlím se od tohohle beze slov
Dostal jsem se tak vysoko až jsem se uškrábal do krve

Miluju se líp než ty
Vím, že je to špatně, tak co mám dělat?

Nejhezčí den, co jsem kdy zažil
Byl když jsem se učil křičet na rozkaz

Jsem upřímný
Nemůžu si stěžovat

Moje máma umřela každou noc
Záchrana je říct necitujte mě v tom

Černá ovce je zase vydírána 
Zapomeň jí dát směrovačku

Někde jsem to už slyšel 
Ve snu se má pamět srovnala
Jako obránce jsem bezpohlavní a kastrovaný
"Sakra" se snažím říct

Je čas udělat to nečistý
Napsat řádky, co nedaj smysl

Ještě jedna zvláštní zpráva 
A pak jsem hotovej, pak můžu jít domů
Something In The WayNěco v cestě
Underneath the bridge
The tarp has sprung a leak
And the animals I've trapped
Have all become my pets
And I'm living off of grass
And the drippings from the ceiling
But it's ok to eat fish
'Cause they haven't any feelings

Something in the way
Pod mostem
Celtou už protéká voda
A zvířata který sem chytil
Se stala mýma mazlíčkama
Přežívám na trávě
A ze stropu kape voda
Ale je OK jíst ryby
Protože nemaj žádný city

Něco v cestě
Endless, NamelessNekonečná bezejmenná
Silence
Here I am
Here I am
Silent

Bright and clear
It's what I am
I have
Died

uhhhh
uhhhh
uhhhh
uhhhh

Death
With violence
Excitment
Right here

Died
Go to hell
Here I am
Right here

Ow

No mas
No mas
No mas
No mas

Death
Is what I am
Go to hell
Go to jail

In back of that
Crime
Here I am
Take a chance
Dead

Die
Ticho
Tady jsem
Tady jsem
Ticho

Světlý a jasný
To je to, co jsem
Já jsem
Zemřel

uhhhh
uhhhh
uhhhh
uhhhh

Smrt
S násilím
Vzrušení
Přesně tady

Zemřel
Jdi do pekla
Tady jsem
Přesně tady

Ou

Žádnej nepořádek
Žádnej nepořádek
Žádnej nepořádek
Žádnej nepořádek

Smrt
To je to, co jsem
Jdi do pekla
Jdi do vězení

V pozadí toho
Zločin
Tady jsem
Vem si šanci
Mrtvý

Zemři

Incesticide

Dive Ponoř se
Pick me, Pick me yeah
Live alone, lone single
At least, at least, yeah
Everyone is hollow

Pick me, pick me yeah
Everyone is waiting
Pick me pick me yeah
You can even pay them

Hey,
dive, dive, dive, dive in me
Dive in me

Kiss this, kiss that yeah
Live alone, lone single
At least, at least, yeah
You could be my hero

Pick me, pick me yeah
Everyone is waiting
Hit me, hit me yeah
I'm real good at hating
Vyber si mě, vyber si mě, yeah
Žij sám, osaměle
Ten nejmenší, ten nejmenší, yeah
Každý je falešný

Vyber si mě, vyber si mě, yeah
Každý čeká
Vyber si mě, vyber si mě, yeah
Mužeš jim dokonce zaplatit

Hey,
Ponoř, ponoř, ponoř, ponoř se do mě
Ponoř se do mě

Polib tohle, polib tamto, yeah
Nech dlouhý, dlouhý signál
Při nejmenším, při nejmenším, yeah
Můžeš být můj hrdina

Vyber si mě, vyber si mě, yeah
Každý čeká
Tref mě, tref mě
Jsem fakt dobrej v nenávisti
SliverTříska
Mom and dad went to a show
they dropped me off at Grandpa Joe's
I kicked and screamed, said please, don't go

Grandma take me home
I wanna be alone

Had to eat my dinner there
Mashed potatoes and stuff like that
I couldn't chew my meats too good

She said, well, don't you start your crying
Go outside and ride your bike
thats what I did, I killed my toe

after dinner, I had ice cream
fell asleep, and watched TV
woke up in my mother's arms

Grandma take me home
I wanna be alone
Máma a táta jeli na večírek
Nechali mě u dědy Joea
Kopal jsem a řval, prosil, nechoďte

Babi, vem mě domů
Chci být sám

Měl jsem tam obědvat
Bramborová kaše a takový věci 
Nemohl jsem pořádně žvýkat maso

Řekla, dobře, nezačínej brečet
Jdi ven a zajezdi si na kole
To jsem udělal, zlomil jsem si prst

Po obědě jsem měl zmrzlinu
Usnul a koukal na TV
Probudil se v mámině náručí

Babi, vem mě domů
Chci být sám
Stain Skvrna
Well he never bleeds
and he never fucks
And he never leaves
'cause he's got bad luck.
Well he never reads
and he never draws
And he never sleeps
'cause he's got bad blood yeah

I'm a stain
Dobrá, on nikdy nekrvácel
A nikdy se do nikoho nesral
A nikdy neopustil
Protože neměl štěstí
Dobrá, nikdy nečetl (nesmrděl)
A nikdy nezrezivěl
A nikdy nespal
Protože neměl štěstí, yeah

Jsem skvrna
Been A SonBýt synem
She should have stayed away from friends
She should have had more time to spend
She should have died when she was born
She should have worn the crown of thorns
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
She should have stood out in the crowd
She should have made her mother proud
She should have fallen on her stance
She should have had another chance
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
She should have been a son
Měla by zůstat pryč od jejich kamarádů
Měla by mít více času na plýtvání
Měla by zemřít, když se narodila
Měla by mít onošenou korunu
Měla by se stát synem
Měla by se stát synem
Měla by se stát synem
Měla by se stát synem
Měla by zůstat venku v mačkanici 
Měla by udělat svou matku hrdou
Měla by spadnout na svůj postoj
Měla by mít další šanci
Měla by se stát synem
Měla by se stát synem
Měla by se stát synem
Měla by se stát synem
TurnaroundOtoč se
Take a step 
outside yourself
And turn around
Take a look at who you are
It's pretty scary
So silly
Revolting
You're not much
You can't do anything

Take a step outside the city
And turn around
Take a look at what you are
It is revolting
You're really nowhere
So wasteful
So foolish
Poppycock

Who said "Don't look back?"
Don't believe 'em
Go for that crazy sounding restaurant
'Cause they're gonna try and get behind you
Don't you let them do it
You know what I'm talking about?
You hear me talking?
You hear me talking?

It's pretty scary it's so revolting

Take a step outside the country
And turn around
Take a look at what you are
It is amazing
Take a good look
You're no big deal
You're so petty
It's lots

Take a step outside the planet
Turn around and around
Take a look at where you are
It's pretty scary
Vykroč
Ven ze sebe
A otoč se dokola
Podívej kdo jsi
Je to celkem strašidelný
Tak hloupý!
Pobuřující!
Nejsi nic moc
Nemůžeš nic dělat

Vykroč si do města
A otoč se dokola
Podívej kdo jsi
Je to pobuřující
Jsi skutečně nikde
Tak marnotratný
Tak bláznivý
Nesmysl

Kdo řekl "nedívej se zpátky?"
Nevěř jim

Protože oni se akorát snaží dostat se ti za záda
Nenech je to udělat
Víš o čem mluvím?
Slyšíš mě mluvit?
Slyšíš mě mluvit?

Je to celkem strašidelný, je to pobuřující

Vykroč ze státu
A otoč se dokola
Podívej se kdo jsi
Je to překvapující
Podívej se dobře
Nejsi vůbec suležitý
Jsi tak nepatrný
To je dost!

Vykroč ze Země
Otoč se dokola a dokola
Podívej se kde jsi
Je to pěkně strašidelný
Molly's LipsMollyiny rty
She said
She'd take me anywhere
She'd take me anywhere
As long as she stays with me

She said
She'd take me anywhere
She'd take me anywhere
As long as I stayed clean

Kiss kiss
Molly's lips
Kiss kiss
Molly's lips
Kiss kiss
Molly's lips
Kiss kiss
Molly's lips
Řekla
Vzala by mě kamkoliv
Vzala by mě kamkoliv
Dokud bude se mnou

Řekla
Vzala by mě kamkoliv
Vzala by mě kamkoliv
Dokud budu čistý

Líbej líbej
Mollyiny rty
Líbej líbej
Mollyiny rty
Líbej líbej
Mollyiny rty
Líbej líbej
Mollyiny rty
Son Of A GunSyn pistole
Up up up and down
Turn turn turnaround
Round round roundabout
And over again
Gun gun son of a gun
You are the only one
Makes any difference what I say
The sun shines in the bedroom
When we play
The raining always starts
When you go away
Nahoru, nahoru, nahoru a dolů
Otoč se, otoč se, otoč se dokola
Okolo, okolo s oklikami
A ještě jednou
Pistol, pistol, syn pistole
Jsi ten jediný
Kdo to dělá jinak, než říkám
Slunce svítí v ložnici
Kde si hrajeme
Vždycky začne pršet
Když odejdeš
PollyPolly
Polly wants a cracker
Think I should get off of her first
I think she wants some water
To put out the blow torch

It isn't me 
We have some seed
Let me clip
Your dirty wings
Let me take a ride
Don't hurt yourself
I want some help
To help myself
I've got some rope
You have been told
I promise you
I have been true
Let me take a ride
Don't hurt yourself
I want some help
To help myself

Polly wants a cracker
Maybe she would like more food
She asks me to untie her
A chase would be nice for a few

Polly says her back hurts
And she's just as bored as me
She caught me off my guard
It amazes me, the will of instinct
Polly chce sušenku
Myslím že bych jí mohl svléknout z kůže
Myslím že chce trochu vody
Položím to do uhasínajících pochodní

To nejsem já 
Máme semeno
Nech mě zastřihnout 
Tvoje špinavý křídla
Nech mě zajezdit
Neubližuj si
Já chci pomoc 
Tak mi pomoz
Já mam provaz 
Jak sem ti řek
Slibuju ti 
Že sem mluvil pravdu
Nech mě zajezdit
Neubližuj si
Já chci pomoc 
Tak mi pomoz

Polly chce sušenku
Možná by chtěla něco k jídlu
Ptá se mě, jestli ji rozvážu
Neškodila by malá honička

Polly říká že jí bolí záda
Je mnou znuděná jako já
Dostala se z mé stráže
Udivuje mě síla instinktu
BeeswaxVčelí vosk
Why doesn't she need him for a father?
Not only maidens can occupy my shack
Goring my manhood turns a man off.
Like Pepe LePew would say, 
Hey, hey, hey! -- then we clash!

I got my diddly spayed

She laughs about it.
Shrinking inflections if the wind blows just right.
Jacking themselves off polyester.
I wanna jump, this isn't right! 
Hey, when am I getting it back?

I don't know why,
I got a joke too silly to say.
Don't touch the balls.
I got a dick, Dick -- hear my fucking hate!

If you're wondering, it's gaining monthly.
(If your world is getting ugly)
Fiberglass insulated, the sky is cotton candy.
Spawning downstream, El Rancho Ovulate.
Feeling can't help me romp
Bill just fuck me, take me anal
Billy's slit reminds me of someone.
I'm sick of paying for the love boat
Tony and Tenille say wanna jump rope
And I say look!

I got my penis spayed, 
I got a little tail,

I got my dingaling spayed
...nothing hard
I gotta be around pussy
Don't let me fall
I got a heh-heh...well you can't live
We got my dingaling spayed
When ya gonna learn?
Proč ho ona nepotřebuje jako otce?
Nejedno děvče může zabrat mou chatu
Bodná rána na mé mužnosti ze mě přestává dělat chlapa
Jako Pepe LePew bych chtěl říct,
Hey, hey, hey - než se srazíme

Mám vykastrovaný sex

Ona se tomu směje
Sevři infekce jestliže vítr právě fouká
Zvedají sebe z polyesteru
Chci skákat, tohle není pravda
Hey, kdy to dostanu zpátky?

Nevím proč,
Znám vtip, příliš hloupý než abych ho řekl
Nedotýkej se míčů
Mám penis, penis - poslouchej moji zkurvenou nenávist

Jestli se zajímáš, budeš mít menzes
(i když tvůj svět bude špinavý)
Izolovaná Skelná vata, nebe je bavlněné cukroví
Tření ryb po proudu, Ovulace El Rancho
Pocit, nepomáhej mi skotačit
Bill mě právě šuká, chci anál
Billyho prasklina mi někoho připomíná
Jsem nemocný kvůli placení na lodi lásky
Tony a Tenille říkají, že chtějí přeskočit provaz
A já říkám koukej se

Mám vykastrovaný penis
Mám malý ohon

Mám vykastrovaný úder
…nic silného
Budu poblíž soulože
Nenech mě spadnout
Dostal jsem-heh-heh… dobře, nemůžeš žít
Mám vykastrovaný úder
Kdy budu hlasovat prou učení
Downer Vyplivnutí
Portray sincerity
Act out of loyalty
Defend your true country
Wish away the pain
Hand out lobotomies
To save little families
Surrealistic fantasy
Bland boring plain

Hold me down in restitution
Living out your date with fusion
Is the whole fleece shun in master?
Don't feel guilty, master writing

Somebody said that they're not much like I am
I know I can
Make enough of the words for you to follow along
I sink and then some

Slippery pessimist hypocrite master
Conservative communist apocalyptic bastard
Thank you dear God for putting me on this Earth
I feel very privileged in debt for my thirst
Zobrazit upřímnost
Akt bez oddanosti
Braň své pravé území
Přání zbavit se bolesti
Roznášet lobotomii
Kvůli záchraně malé rodiny
Surrealistická fantazie
Nijaký, nudný, zřetelný


Omez mě restitucí
Žít bez tvého data s fúzí
Je celé rouno odstraněno mistrem?
Nepociťuj vinu, psal mistr

Někdo říká, že nejsou jako já
Já vím, můžu kvůli tobě zastavit slova pro osamocené
Následování
Klesám a pak ještě víc

Kluzký pesimista, pokrytecký pán
Konzervativní pesimista, apokalyptický bastard
Děkuji ti, drahý bože, pro umístění na této Zemi!
Cítím se být privilegovaný v zadlužení k mé žízni
Mexican Seafood Mexické mořské jídlo
Oh, itchy flakes, it isn't through me   
Till the jaw's in flames, it's entertaining
True, the fungus mold is my attraction
Oh, it's only a disinfection

Only hurts a night, until I pee      
Only hurts a night, until I sleep

Oh, coming up, and diarrhea
On the tile floor, a gum of pizza
In the toilet bowl, aroma cloudy
Toss, feel it burn, become a chowdered mess

Only hurts a night, until I pee      
Only hurts a night, until I sleep     

Oh, take my bed, I've just consumed some
Flies. Bugs and fleas and even mucus
Stain the vaseline, and tainted burgers
Stop, in case it learns,
and takes a joke as such.
Oh, svědivé lupínky, to nestrávím
Pokud je čelist v plamenech, je to zábavné
Opravdu, plísně jsou pro mě přitažlivé
Oh, je to jen dezinfekce

Bolí to jen jednu noc, pokud se nevyčůrám
Bolí to jen jednu noc, pokud se nevyspím

Oh, nějaký problém, a hnačka
Na dlažbě, dáseň od pizzy
V záchodové míse, oblak aroma
Šavle (pozvracet se), zkus jak hoří, přidej se k polívce

Bolí to jen jednu noc, pokud se nevyčůrám
Bolí to jen jednu noc, pokud se nevyspím

Oh, odveď mě do postele, právě jsem něco snědl
Mouchy. Šváby a blechy a dokonce i hlen
Zašpiň vazelínu, a zkažené karbanátky
Zastav, v případě že tě to poučilo,
a ber vtip, jaký je
Hairspray Queen Královna sprejů na vlasy
I was your mine, you were mine, my enemy,
You were, mine, I was your, your enemy,
You were, mine, I was your, your enemy,
You were, mine, I was once your en...aaahh

You rang
Your ears rang

At night, wishful goddess 
At night, wish the hardest
At night, disco goddess 
At night, we'll go...gaaahhh          

Wishful goddess, at night
Wish the hardest, at night
Wishful goddess, at night
Wishful gaaahhh                 

At night, wishful goddess
At night, wish the hardest
At night, disco goddess
At night, you were so modest
At night, Crisco lovefest
At night, a mouthful on me
It's like, fish-filled garbage
At night, we'll go...gaaahhh
Byl jsem tvůj důl, ty jsi byla důl, můj nepřítel Byla jsi, důl, byl jsem tvůj, tvůj nepřítel
Ty's byla moje, já jsem byl tvůj, tvůj nepřítel
Ty's byla moje, já jsem byl kdysi tvůj...aaah

Zněla's mi
Tvoje uši zvonili

V noci, vytoužená bohyně
V noci, přát si to co nejtvrdší
V noci, disco bohyně
V noci, půjdeme....gaaah

Vytoužená bohyně, v noci
Přát si to co nejtvrdší, v noci
Vytoužená bohyně, v noci
Vytoužená gaaah

V noci, zbožňovaná bohyně
V noci, přát si to co nejtvrdší
V noci, disco bohyně
V noci, byla's tak cudná
V noci, festival lásky ve Friscu
V noci, sousto pro mě
Je to jako, odpadky plné ryb
V noci, půjdeme...gaaah
Aero ZeppelinLetadlo Zeppelin
(Zeppelin byla slavná vzducholoď)
What's the season of love if you can't have everything
what's the reason of love if you can lose everything
what's the meaning of love, it's a crime if anything
what's the meaning of love, it's a crime, it's a crime

How can a culture can forget it's plan of yesterday
and you swear it's not a trend, doesn't matter anyways
there's no need to talk to friends, nothing new is everyday.
you could shit upon the stairs, you'll be friends

All the kids will eat it up, if it's packaged properly.
Should it subtlely irritate, keep it movin' equally.
All I know is just the fact, where the world is nowadays
An idea is what we lack, doesn't matter anyway

All the kids will eat it up, if it's packaged properly
Still the son will imitate, keep it fallin' equally
All i know is just the facts, where the world is nowadays
An idea is what we lack, doesn't matter anyway
Jaké je roční období lásky, když nemůžeš mít všechno
Jáký je důvod lásky, když můžeš všechno ztratit
Jaký je význam lásky, je to hřích, když něco
Jaký je význam lásky, je to hřích, je to hřích

Jak může kultura zapomenout její plán včerejška
A tys přísahal, že to není styl, stejně to nevadí
Není žádná potřeba, povídat si s kamarády, každý den nic nového
Můžeš srát na schodech, budete kamarádi

Všechny děti to snědí, když je to pořádně zabalený
Mělo by to jemně dráždit, držte to ve stejnoměrném pohybu
Vše co vím je jenom fakt, kde je dnes svět
Myšlenka je to, co my postrádáme, stejně to nevadí

Všechny děti to snědí, když je to pořádně zabalený
Stejně syn bude imitovat, držte to ve stejnoměrném pádu
Vše co vím je jenom fakt, kde je dnes svět
Myšlenka je to, co my postrádáme, stejně to nevadí
Big long Now Momentální velká touha
It's not cold enough				
Please put this side up
She is moving through
Can we show our faces now?
I'm not interesting
She's not turning green
Shameful as it seems
Can we show our faces now?

Endless climb
I am blind
Why can't I leave?
Color blind
Speaking a phrase
Instantly grown
I am blind
Waiting in line 

Why am I sure?
Není dostatek chladu
Prosím otoč to touto stranou nahoru
Ona se hýbe skrze
Můžeme teď ukázat svoje tváře?
Nejsem zajímavý
Ona nezelená
Hanebné jak se zdá
Můžeme teď ukázat svoje tváře?

Do nekonečna šplhat
Jsem slepý
Proč nemohu odejít?
Barva slepne
Řečnění frází
Okamžitě dospělý
Jsem slepý
Čekám v řadě

Proč jsem si jistý?
AneurysmAneurysma
Come on over and 
do the twist
Over do it and have a fit
Love you so much it makes me sick
Come on over and do the twist

Beat me outta me (Beat it, beat it)

Come on over and do the twist
Over-do it and have a fit
Love you so much it makes me sick
Come on over and shoot the shit

She keeps it pumpin' straight to my heart
Pojď na to a 
Toč se (tancuj)
Pořád a pořád a dostaneš záchvat
Miluju Tě moc až je mi z toho špatně
Pojď a toč se

Vymlať to ze mě!

Pojď a toč se
Pořád a dostaneš záchvat
Miluju Tě moc a je mi z toho špatně
Tak pojď a ser na to

Pořád jí mám plnou hlavu

In  Utero

Serve The ServantsPoslužte služebnictvu
Teenage angst has paid off well
Now I'm bored and old
Self-Appointed judges judge
More than they have sold

If she floats than she is not
A witch like we had thought
A down payment on another
One at salem's lot

Serve the servants - Oh no
That legendary divorce is such a bore

As my bones grew they did hurt
They hurt really bad
I tried hard to have a father
But instead I had a dad

I just want you to know that I
Don't hate you anymore
there is nothing I could say
that I haven't thought before

Serve the servants - oh no
That legendary divorce is such a bore
Úzkost v pubertě se vyplatila
Teď jsem znuděnej a starej
Samozvaní soudci souděj
Ale je to k ničemu

Jestli se potopí, není 
Čarodějnice, jak jsme si mysleli
Snížit výplaty na jiné
Jednou v Salem's Lotu*

Poslužte služebnictvu, oh ne
Že legendární odloučení je takový nudný

Jak mý kosti zestárly, působily bolest
Bolely fakt hrozně
Trval jsem na tom mít otce
Místo toho jsem měl tatínka

A právě Vám chci říct že já,
Jsem Vás už přestal jakkoli nenávidět
Už není nic co bych mohl říct
Že už dávno nemám nápad

Poslužte služebnictvu, oh ne
Ten legendární rozvod je takový nudný
Scentless Apprentice Učeň bez pachu
Like most babies smell like butter
his smell smelled like no other
he was born scentless and senseless
he was born a scentless apprentice

Go away - get away, get away, get a-way
every wet nurse refused to feed him
electrolytes smell like semen

I promise not to sell your perfumed secrets
there are countless formulas for pressing flowers

I lie in the soll and fertilize mushrooms
Leaking out gas fumes are made into perfume

You can't fire me because I quit
Throw me in the fire and I won't throw a fit
Tak jako většina nemluvňat páchne jako máslo
On páchnul jako nikdo jiný
Narodil se bez pachu a smyslů
Narodil se jako učeň bez pachu

Odpal - vypadni, vypadni, vypadni
Každá kojička ho odmítla krmit
Elektrolyt páchne jako semeno

Slibuju, že nepodvedu tvoje parfumované přirození
Je nespočet vzorců, jak lisovat květy

Ležím v hlíně a hnojím hřiby
Unikající výfukové plyny se zpracovávají na voňavku

Nemůžeš mě vyrazit, protože vypadnu sám
Hoď mě do ohně a já nebudu v křeči
Heart - Shaped BoxKrabice ve tvaru srdce
She eyes me like a pisces when I am weak
I've been locked inside your Heart - Shaped box for a week
I was drawn into your magnet tar pit trap
I wish I could eat your cancer when you turn back

Hey
Wait
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hate
Haight
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice
Hey
Wait
I've got a new complaint
Forever in debt to your priceless advice

Meat-eating orchids forgive no one just yet
Cut myself on angel's hair and baby's breath
Broken hymen of your highness I'm left black
Throw down your umbilical noose so I can climb right back
Pozoruje mě jako ryba (znamení zvěrokruhu), když jsem slabý
Byl jsem uzamčen uvnitř tvé krabice ve tvaru srdce na týden
Byl jsem zatažen do tvého magnetu, asfalt, jáma, past
Přeju si, abych mohl sníst tvou rakovinu, když se vrátíš

Hey
Počkej
Dostal jsem novou nemoc
Navždy zadlužený k tvé drahocenné radě
Nenávidím
Haight *
Dostal jsem novou nemoc
Navždy zadlužený k tvé drahocenné radě
Hey
Počkej
Dostal jsem novou nemoc
Navždy zadlužený k tvé drahocenné radě

Masožravé orchideje jen tak někomu neodpustí
Rostříhat mně na andělské vlasy a miminkovský dech
Protrhlá panenská blána tvé výsosti, já jsem pryč černý
Hoď dolů tvou pupeční šňůru, takže mohu vyšplhat hned zpět
Rape MeZnásilni mě
Rape me, my friend
Rape me again

I'm not the only one 

Hate me
Do it and do it again

Waste me
Taste me, my friend

My favorite inside source
I'll kiss your open sores
Appreciate your concern
You'll always stink and burn
Znásilni mě, kamaráde
Znásilni mě znovu

Nejsem jenom jeden

Nenáviď mě
Udělej to a udělej to znova

Nevyužívej mě, kamaráde
Ochutej mě můj kamaráde

Můj nejmilejší informátore
Políbím ti tvou otevřenou ránu
Oceňuji tvou starost
Vždycky budeš smrdět a hořet
Frances Farmer Will Have
Her Revenge On Seattle
Frances Farmerová
se pomstí Seattlu
It's so relieving to know that you're
leaving as soon as you get paid
It's so relaxing to hear you're
asking wherever you get your way
I's so soothing to know that you'll sue me,
this is starting to sound the same
I miss the comfort in being sad

In her false withness,
we hope you're still with us,
to see if they float or drown
Our favorite paitent, A display of patience,
disease-covered Puget Sound
She'll come back as fire, to burn all the liars,
and leave a blanket of ash on the ground
I miss the comfort in being sad
Je příjemné vědět,
že odejdeš hned jak dostaneš zaplaceno
Je to tak uvolňující pocit, když slyším,
že se ptáš na cestu, právě když ji najdeš 
Je to tak uvolňující vědět, že mě budeš žalovat,
začíná to být ohraná píseň
V mém smutku postrádám útěchu

Jako důkaz jejího falešného svědectví
doufáme, že jsi ještě s námi,
uvidíš, jestli poplave nebo klesne ke dnu
Náš oblíbený pacient, přehlídka trpělivosti,
epidemie puget hudby
Ona se vrátí zpět spálit všechny lháře
a nechá na zemi pokrývku popela
V mém smutku postrádám útěchu
DumbHlupák
I'm not like them
But I can pretend
The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I'm having fun

I think I'm dumb
or maybe just happy
Think I'm just happy
my heart is broke
But I have some glue
help me inhale
And mend it with you
We'll float around
And hang out on clouds
Then we'll come down
And have a hangover
Have a hangover

Skin the sun
Fall asleep
Wish away
The soul is cheap
Lesson learned
Wish me luck
Soothe the burn
Wake me up

I'm not like them
But I can pretend
The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I'm having fun

I think I'm dumb
Nejsem jako oni
Ale můžu předstírat
Slunce zapadlo
Ale já mám světlo
Den už skončil
Ale mně je fajn

Myslím, že jsem hlupák
Nebo možná jenom šťastný
Myslím, že jsem jen sťastný
Moje srdce je zlomené
Ale mám trochu lepidla
Pomoz mi vdechovat
A nadobro to s Tebou skoncovat
Budem lítat kolem dokola
A vznášet se v koncích mraků
Potom upadnem
A budeme mít kocovinu
Mít kocovinu

Oloupat slunce
Usnout
Přát si být pryč
Duše je levná
Lekcemi vzdělaný
Žádej mě osude
Zmírnit oheň
Vzbuď mě

nejsem jako oni
Ale můžu předstírat
Slunce zapadlo
Ale já mám světlo
Den už skončil
Ale mně je fajn

Myslím, že jsem hlupák
Very Ape Jako gorila
I am buried up to my neck in
Contradictionary flies
I take pride as the king of illiterature
I'm very ape and very nice

If you ever need anything please don't hesitate
to ask someone else first
I'm too busy acting like I'm not naive.
I've seen it all I was here first

Out of the ground
Into the sky
Out of the sky
Into the dirt
Jsem popálený až ke krku v
Rozporu
Jsem pyšný jako král negramotných
Jsem jako gorila a velmi hezky

Jestliže něco potřebuješ, prosím, neváhej
Nejdřív se někoho zeptej
Jsem příliš zaneprázdněn hraním si, že nejsem naivní
Všechno jsem to viděl, byl jsem tady prvně

Pryč ze země
Do nebes
Pryč z nebes
Do bláta
Milk It Podojit to
I am my own parasite
I don't need a host to live
We feed off of each other
We can share our endorphns

Doll steak, test meat

I won my own pet virus
I get to pet and name her
Her milk is my shit
My shit is her milk

Doll steak, test meat

Look on the bright side is suicide
Lost eyesight I'm on your side
Angel left wing, right wing, broken wing
Lack of iron and/or sleeping
Protector of the kennel
Ecto-plasma
Ecto-skeletal
Obituary birthday
Your scent is still here in my place of recovery
Jsem svůj vlastní parazit
Nepotřebuji hostitele k životu
Živíme se jeden druhým
Mužeme šířit naše endorfíny

Steak z ženský, ochutnej maso

Jsem svůj vlastní zvířecí virus
Dostanu se na zvíře a přejmenuju ho
Jeho mléko je moje hovno
Moje hovno je jeho mléko

Ochutnej maso, steak z ženský

Koukni se, je to jasná sebevražda
Ztratit zrak, jsem na tvé straně
Andělovo levé křídlo, pravé křídlo, zlomené křídlo
Nedostatek železa a/nebo spaní
Ochránce psí boudy
Ekto-plazma
Ekto-skeletal
Nekrolog narozenin
Tvoje vůně je stále tady na mém místě zotavení
Pennyroyal TeaMátový čaj
I'm on my time with everyone
I have very bad posture
Sit and drink Pennyroyal Tea
Distill the life that's inside of me
Sit and drink Pennyroyal tea
I'm anemic royalty
Give me a Leonard Cohen afterworld
So I can sigh enternally
I'm so tired I can't sleep
I'm a liar and a thief

Sit and drink pennyroyal Tea
I'm anemic royalty
I'm on warm milk and laxatives
Cherry-flavored antacids
Vždycky chodím všude přesně
Mám moc špatný postavení
Tak sedím a piju mátovej čaj
Zničím život, který je ve mně
Sedím a piju mátovej čaj
Jsem chudokrevná výsost
Dostaň mě do nového světa Leonarda Cohena
Budu po něm věčně toužit
Sem moc unavený, nemůžu spát
Jsem lhář a zloděj

Sedím a piju mátovej čaj
Jsem chudokrevná výsost 
Sem jenom na teplým mlíku a projímadle
Mravenčím jedu s příchutí třešní
Radio Friendly Unit Shifter Radio Friendly Unit Shifter
Use just once and destroy 
Invasion of our piracy     
Afterbirth of a nation      
Starve without your skeleton key 

I love you for what I am not
I do not want what I have got
A blanket acne'ed with ciggarette burns

Speak at once while taking turns

What is wrong with me
What is wrong with me
What is what I need

This had nothing to do with what you think
If you ever think at all
Bi-polar opposites attract
All of a sudden my water broke

I love you...

Second-rate third degree burns

What is wrong with me
What is wrong with me
What do I think I think

Hate, hate your enemies
Save, save your friends
Find, find your place
Speak, speak the truth
Použij jen jednou a znič
Invaze našeho pirátství
Plodová voda národa
Hladověj bez svýho univerzálního klíče (paklíče)

Miluju tě pro to co nejsem
Nechci to co jsem už dostal
Poďobaná deka od cigaret

Hovoř hned pokud se střídáš

Co se mnou není v pořádku
Co se mnou není v pořádku
Co je to co potřebuju

Toto nemělo nic spoločného s tím co si myslíš
Jestli's o tom vůbec přemýšlel
Dvojpolární protiklady sa přitahují
Náhle vytekla moje plodová voda

Miluju tě...

Druhořadé popáleniny třetího stupně

Co se mnou není v pořádku
Co se mnou není v pořádku
Co si myslím, že si myslím

Nesnášej, nesnášej své nepřátele
Chraň, chraň své přátele

Najdi, najdi si své místo
Mluv, mluv pravdu
tourette'stourette's
"...Moderate Rock..."
It's your enemy, no way! 
Get out all the time of my heart 
There's no enemy in my heart 
Well I'm a psychopath, in my heart 

Hey! 

All the time I've been fucked--it's my heart 
We're all also dead in my heart 
Oh no! It's the fault of my heart 
Oh no! It's the fault of my heart 

We are... Cold Heart
"...Mírný Rock..."
Je to Tvůj nepřítel, nezájem!!
Vyndej všechen čas z mýho srdce
V mým srdci není žádnej nepřítel
Dobrá jsem psychopat, v mým srdci...

Hey!

Celou tu dobu jsem byl nasranej! -- je to moje srdce
My všichni jsme rovněž mrtvý v mým srdci
Oh ne!!!! Je to vada mýho srdce!!
Oh ne!!!! Je to vada mýho srdce!!

My jsme... Chladný srdce
All ApologiesOmlouvám se (upřímné omluvy)
What else should I be
All apologies
What else should I say
Everyone is gay
What else could I write
I don't have the right
What else should I be
All apologies

In the sun
In the sun I feed as one
In the sun
In the sun
I'm married
buried

I wish I was like you
Easily amused
Find my nest of salt
Everything is my fault
I'll take all the blame
Aqua seafoam shame
Sunburn with freezeburn
Choking on the ashes of her enemy
All in all is all we all are
Co ještě bych měl být
Omlouvám se
Co ještě bych měl říct
Všichni jsou veselí (popř.: teplí)
Co ještě bych měl napsat
Nemám pravdu
Co ještě bych měl být
Omlouvám se

Ve slunci
Ve slunci jsem krmen za jednoho
Ve slunci
Ve slunci
Jsem ženatý
Jsem pohřbený

Přál bych si být jako ty
Lehčeji potěšen
Najít hnízdo mého vtipu
Všechno je moje chyba
Svalím všechnu vinu
Na vodní mořskou pěnu, stud
Spáleniny, omrzliny
Udusit se popelem její armády
Je to o tom, co jsme

*Salem's Lot se většinou představuje jako záhadné a tajemné město.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Best forex technical analysis

(Forextreave, 15. 4. 2022 17:48)

Livres d'apprentissage Forex. https://fr.forex-stock-bitcoin-brokers.com

Simple Ways to Mark down Blood Stress

(Amalereuse, 28. 7. 2018 18:22)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-nancy/

Recommendations: how to promote your marty-simi.estranky.cz

(Latonyahow, 26. 3. 2018 10:57)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil can break 99% types of captchas

(MashazookY, 13. 12. 2017 10:37)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

děs

(padak, 7. 1. 2013 20:42)

nechci uvěřit tomu jaké mají texty takové vražedné to je trochu na nich
škoda ale jináč dobré to je asi kvůli fetu

big chees

(Kurtik, 14. 5. 2010 21:58)

Je to dobry ale ja je vsechny znam a neco tam taky chybí

to je úžasný

(juju, 11. 3. 2010 11:07)

moc se mi to líbí a celé jsem jim to přečetla :-D

Fakt výborná práce

(Hany, 1. 1. 2010 23:10)

Moc dík, fakt moc dík

Dobrá práce

(Simi1, 29. 5. 2009 22:28)

Pánové moc díků za překlad

:))

(Zdeňuš, 4. 3. 2009 13:26)

Moc díky..pár těch textů mi pomohlo :D:.občas mu nejde trošku rozumět..:D
Btw.super práci hošani s celým tím blogem..jen můj dopis co mám já který psal Kurt se neshoduje s tím vaším..=D

To snad ne

(Martin Danek, 4. 2. 2009 20:35)

Kdo tohle prekladal!Vubec nedavaji nektere preklady smysl....hujerino@seznam.cz

Nirvana

(Luky, 17. 10. 2008 15:52)

je to jeba dakujem..

O*M*F*G

(n0b0dy, 23. 11. 2007 19:15)

Hej ty preklady vase...nepostrehnuti idiomu,bych jeste pochopil...ale dost casto vam unikne smysl verse,nebo nevíte ze "gotta" je "got to",nebo si plete císla.....hosánci hosánci :D Uz jsem poopravoval skoro vse,poslu link lol

bvfnghkhjtkhjktjr

(marian joint, 16. 10. 2007 19:39)

dik jak cip kemo